MITTETULUNDUSÜHING MUHU JAHISELTS PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1. Mittetulundusühingu nimi on Muhu Jahiselts (edaspidi – Selts )
2. Seltsi asukoht on Piiri küla, Muhu vald
3. Seltsi jahimaad asuvad Liiva ja Tamse jahipiirkondades, mis on vastavalt Metsakaitse- ja
Metsauuenduskeskuse poolt koostatud jahimaakorralduskava alusel moodustatud ja
Keskkonnaministri poolt kinnitatud jahipiirkondade, nende suuruse ja piirikirjelduse
alusel Keskkonnaameti poolt väljastatud jahipiirkondade kasutusõiguse lubadele.
4. Selts võib oma tegevuses laieneda Eesti Vabariigi teistele haldusterritooriumidele.
5. Selts on eraõiguslik juriidiline isik ja lähtub oma tegevustes Mittetulundustühingute
seadusest, käesolevast põhikirjast ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja
õigusaktidest.
6. Seltsi liikmeskonna moodustavad põhikirja nõuetele vastavad ning juhatuse või
muu selleks pädeva organi poolt liikmeks vastuvõetud füüsilised isikud.
7. Seltsi majandusaasta algab 01 jaanuaril ja lõpeb 31 detsembril.

II EESMÄRK

8. Seltsi eesmärgiks on:
– loodus-, jahikultuuri ja jahipidamise mitmekülgne arendamine, korraldamine ning selle
järjepidevuse kindlustamine Seltsi jahimaadel, koos oma liikmete ühistegevuse arendamise,
koordineerimise ja nende huvide ja õiguste esindamisega;
– koostöö teiste ühingutega;
– kultuuri- ning jahindushuvil põhineva ühistegevuse korraldamine ning jahiressursside
kasutamine, samuti jahindusalaste heategevusürituste organiseerimine ja läbiviimine,
jahilaskespordi edendamine, jahiturismi- ja lasketiiruteenuse ning muude jahindusega
seotud teenuste osutamine.
– arendada Seltsi liikmeid läbi koolituste;
9. Seltsi põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine, ega selle jaotamine
oma liikmete vahel. Selts kasutab oma tulu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

III PÕHILISED ÜLESANDED

10. Jahipiirkondade kasutusõiguse lubade taotlemine, nende alusel jahimaade haldamise
lepingute sõlmimine ning lepingute tingimuste täitmise tagamine.
11. Jahimaadel ulukifondi kasutamise ja ulukihoolde teostamise korraldamine nii, et oleks
tagatud bioloogiline mitmekesisus ja populatsioonide taastootmine.
12. Võimalusel Seltsi liikmete teoreetiliste-, praktiliste oskuste ja kvalifikatsiooni
tõstmine, korraldades vastavat väljaõpet ja koolitust;
13. Võimalusel Seltsi liikmete abistamine oskusteabega nende ettevalmistamisel
jahipidamiseks, jahipidamisvahendite soetamisel ning jahisaaduste
töötlemisel-realiseerimisel.
14. Seltsile kuuluvate ruumide ja muu vara valitsemine.
15. Jahindusalase teabe kogumine ja levitamine, jahindusalaste trükiste väljaandmine ning
reklaaminduse ja muu kirjastustegevuse, sealhulgas arvutivõrgus oma kodulehe
pidamise korraldamine.
16. Jahinduslike ürituste korraldamine ja jahipidamise kultuuri propageerimine.
17. Põhikirjast tulenevalt oma liikmete esindamine suhetes kolmandate
isikutega ja erinevate asutustega.
18. Osalemine looduskaitsealases töös.
19. Koostöö arendamine riiklike asutuste, ühiskondlike ja muude organisatsioonidega.

IV LIIKMED

20. Seltsi liikmeks või liikme kandidaadiks võivad olla vähemalt 18-aastased isikud,
kes omavad jahitunnistust, relvaluba ja kohustuvad täitma Seltsi põhikirja;
21. Seltsi liikmekandidaadiks astuv isik:
– esitab Seltsi juhatusele kahe Seltsi liikme soovitusega kirjaliku sooviavalduse;
– läbib Seltsi poolt kehtestatud katseaja, mille kestvus on vähemalt 12 kuud.
Katseaja eesmärgiks on selgitada välja kas liikmekandidaat sobib, mh, oskuste,
oma isiklike omaduste poolest Seltsi liikmeks
22. Seltsi liikmekandidaadi ja liikmeks vastuvõtmise otsuse teeb Seltsi juhatus,
salajasel hääletusel.
23. Liikmeks võtmist või mittevõtmist ei pea põhjendama.
24. Seltsi liikmel on õigus Seltsist välja astuda esitades sellekohase avalduse
Seltsi juhatusele.
25. Seltsi juhatus teeb otsuse Seltsi liikme väljaastumise avalduse kohta esimesel
võimalusel ja teatab sellest liikmetele.
26. Seltsi liige loetakse Seltsist väljaarvatuks juhatuse poolt vastava otsuse
vastuvõtmise päevast ning enammakstud liikmemaksu ei tagastata.
27. Seltsi liige arvatakse juhatuse otsusega Seltsist välja ilma tema kirjaliku avalduseta:
– kui ta ei ole tasunud liikmemaksu või sihtotstarbelist maksu täiendava tähtaja
jooksul, mis edastatakse e-maili või SMS teel;
– kui ta ei luba Seltsil pidada jahti oma maa(de)l või kui ta seab piiranguid;
– Seltsi mainet olulisel määral kahjustamise tõttu;
– Seltsi liige põhjustab oma süülise tegevusega olulise kahju Seltsi tegevusele.
28. Seltsi liikmelisusest tulenevaid õigusi ja kohustusi ei saa Seltsi liige edasi anda
ega pärandada.
29. Seltsi liikmelisus lõppeb isikust liikme surma korral.
30. Seltsi juhatus peab Seltsi liikmete registrit, kuhu kantakse järgmised andmed:
– ees- ja perekonnanimi ja isikukood;
– posti aadress;
– e-posti aadress ja kontakttelefon;
31. Seltsi liige on kohustatud teatama juhatusele oma kontaktandmete muutumisest
hiljemalt 1 kuu jooksul. Teade loetakse edastatuks, kui see on saadetud liikme
p 30 avaldatud kontaktandmetele ja selle edastamisest on möödunud üks tööpäev.

V LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

32. Seltsi liikme õigused tekkivad tema liikmeks vastuvõtmise päevast.
33. Seltsi liikmel on õigus:
– võtta isiklikult hääleõigusega osa Seltsi üldkoosolekust või teha seda oma esindaja kaudu;
– võtta osa Seltsi poolt korraldatavatest üritustest;
– valida ja olla valitud Seltsi juhtimis- ja kontrollorganitesse;
– saada täielikku informatsiooni Seltsi tegevuse kohta;
– astuda Seltsist välja;
– kasutada Seltsi rajatisi ja inventari juhtorganite poolt kehtestatud tingimustel ja korras;
– pidada jahti Seltsi poolt renditud jahipiirkondades vastavalt koostatud jahinduskavade alusel, lähtudes kehtivast seadusandlusest;
– kasutada teisi käesolevas põhikirjas sätestatud ja seadustega antud õigusi;
34. Seltsi liige on kohustatud:
– Tasuma iga aastase liikmemaksu hiljemalt jooksva aasta 01. septembriks
– järgima seadusest ja põhikirjast tulenevaid kohustusi, täitma üldkoosoleku ja
teiste juhtimis- ning kontrollorganite otsuseid;
– tasuma õigeaegselt sihtotstarbelised maksed Seltsi juhtorganite poolt kinnitatud
suuruses ja tähtajal;
– kooskõlas Seltsi juhatuse või üldkoosoleku otsusega rajama jahipiirkondadesse
söödapõlde, söödakohti ja rajatisi kooskõlas kehtiva seadusandlusega ja
jahikorralduskavaga;
– suhtuma heaperemehelikult Seltsi varasse ning kasutama seda sihtotstarbeliselt.
– hoidma ja kaitsma Seltsi ning tema liikmete mainet;
35. Seltsi liikmele võib täiendavaid kohustusi kehtestada ainult üldkoosoleku otsusega,
ühekordseid ülesandeid saab panna juhatuse otsusega.
36. Seltsi liikmelisusest tulenevad varalised ja mittevaralised õigused ja kohustused
lõpevad alates päevast, millal Seltsi liige loetakse Seltsist välja astunuks või
väljaarvatuks juhul, kui seadus ei sätesta seda teisiti.
37. Isikul, kelle liikmelisus on lõppenud, ei ole õigust Seltsi varale.

VI ÜLDKOOSOLEK

38. Seltsi kõrgeim organ on vähemalt üks kord majandusaasta jooksul kokku tulev
üldkoosolek, millel osaleval liikmel on 1 (üks) hääl.
39. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
– põhikirja vastuvõtmine ja selle muutmine;
– Seltsi eesmärgi muutmine ja sellesse muudatuste tegemine;
– juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni liikmete valimine ja ennetähtaegne
tagasikutsumine;
– Seltsi ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise otsustamine;
– majandusaasta tegevussuundade (sh põhivara soetamise, arendamise ja võõrandamise),
eelarve ja aruande kinnitamine;
– järelevalve juhatuse tegevuse üle ja sellele hinnangu andmine;
– juhatuse liikmete arvu, nende tasustamisaluste ja korra kehtestamine;
– Seltsi liikmetele täiendavate kohustuste kehtestamine;
– Seltsi liikmetele liikmemaksude ja sihtotstarbeliste maksete ning muude maksete
suuruse ja tähtaja kehtestamine;
– juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise
otsustamine ja selles tehingus või nõudes Seltsi esindaja määramine;
– muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduses või põhikirjas antud juhatuse
või mõne teise organi pädevusse;
40. Seltsi üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.
41. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus kuue kuu jooksul, arvates Seltsi
majandusaasta lõppemisest.
42. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus järgmistel asjaoludel:
– juhatuse initsiatiivil kui seda nõuavad Seltsi huvid;
– kui seda nõuab kirjalikult vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest.
43. Seltsi liikmete nõudmisel erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise nõue tuleb esitada
juhatusele kirjalikult, näidates ära selle kokkukutsumise põhjused. Juhatus peab
kutsuma üldkoosoleku kokku ühe kuu jooksul peale vastava nõude saamist.
44. Kui juhatus ei ole üldkoosolekut ühe kuu jooksul kokku kutsunud, on koosoleku
kokkukutsumisest taotlenud Seltsi liikmetel õigus üldkoosolek ise kokku kutsuda
samas korras juhatusega.
45. Üldkoosoleku toimumisest tuleb e-maili teel ette teatada vähemalt neliteist päeva
enne koosoleku toimumist, kusjuures koosoleku kutses peab olema näidatud koosoleku
toimumise koht, aeg ning selle päevakord.
46. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb või sellel on esindatud üle
poole Seltsi liikmetest.
47. Juhul kui üldkoosolek ei ole käesoleva põhikirja punktis 46 ettenähtud tingimuste
kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, peab juhatus kolme nädala jooksul kokku kutsuma
uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastuvõtma otsuseid,
sõltumata osalejate arvust.
48. Juhul kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid,
ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui
üldkoosolekul osalevad või sellel on esindatud kõik Seltsi MTU liikmed.
Seltsi liikmetel on üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisel üks hääl, seltsi liige
võib oma hääleõigust kasutada isiklikult või teha seda oma Seltsi liikme kaudu,
kellele on antud lihtkirjalik volikiri.
49. Liikmekandidaadil hääleõigust ei ole. Liikmekandidaat on isik, kes on katseajal või
kelle vastuvõtmist Seltsi ei ole üldkoosolekul veel otsustatud.
50. Seltsi liige ei saa osa võtta hääletamisest järgmiste küsimuste otsustamisel:
– temaga kohtuvaidluse alustamine või lõpetamine;
– Seltsi nõue tema vastu, või tema vastutamine varaliselt või muudest kohustustest;
– liikme või temaga võrdset majandusliku huvi omava isikuga tehingu tegemisel;
52. Juhatuse liikmete, mh juhatuse esimehe, revisjonikomisjoni, liikmete vastuvõtmine
ja väljaarvamine ning distsiplinaarkaristuse määramine toimub salajase hääletamisega.
Ülejäänud juhtudel juhul kui vähemalt 1/3 üldkoosolekul osalevatest liikmetest nõuab
otsuste vastuvõtmisel salajast hääletust, tuleb hääletamine läbi viia salajasena.
53. Uue Seltsi liikme valimisel, kui kandidaate on rohkem kui üks, osutub valituks isik,
kes saab enim poolthääli.
54. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul
osalenud liikmetest või nende esindajatest.
55. Üldkoosoleku otsuse vastuvõtmiseks on vajalik 2/3 koosolekul osalenud liikmete või
nende esindajate poolthäält, kui otsustatakse:
– Seltsi põhikirja muutmist, täiendamist või uue vastuvõtmist;
– Seltsi ühinemist, jagunemist või lõpetamist;
56. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt
hääletavad kirjalikult kõik Seltsi MTÜ liikmed.
57. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja
ja protokollija.
58. Koosoleku protokoll peab olema liikmetele kättesaadav hiljemalt 14 (neljateistkümne)
päeva jooksul e-maili teel.
59. Kohus võib Seltsi liikme või juhatuse liikme avalduse alusel tunnistada kehtetuks
seaduse või põhikirjaga vastuolus oleva üldkoosoleku otsuse, kui avaldus on esitatud
kohtule kolme kuu jooksul pärast otsuse vastuvõtmist.

VII JUHATUS

60. Seltsi juhatus võib olla 5 kuni 9 liikmeline.
61. Juhatus esindab ja juhib Seltsi üldkoosolekute vahelisel ajal.
62. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt neljaks aastaks.
63. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees, vajaduse korral valib juhatus endi hulgast
ühe või mitu juhatuse aseesimeest, kes korraldavad juhatuse tegevust juhatuse
esimehe äraolekul.
64. Juhatuse pädevusse kuulub:
– Seltsi majandusaasta eelarve ning tegevussuundade ettevalmistamine;
– Tegevussuundade elluviimiseks vajalike hangete korraldamine, lepingute sõlmimine;
– Jahimaadel ulukifondi kasutamise ja ulukihoolde teostamise korraldamiseks
normdokumentide väljatöötamine ning nende täitmise järelevalve;
– Jahiturismi korraldavate normdokumentide väljatöötamine ning nende täitmise järelevalve;
– Seltsi vahendite kasutamise korra, Seltsi poolt otsustavate teenuste hinna ja
nende tasumise korra kehtestamine;
– Jahimaade haldus/hoolduslepingute sõlmimine majandamiskavade kooskõlastamine.
– Seltsi raamatupidamise korraldamine;
– Raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruannete koostamine ning nende esitamine
üldkoosolekule;
– Muude seaduse üldkoosoleku otsuste või põhikirja alusel juhatuse pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamine;
65. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte
harvem kui kord kvartalis, vajadusel kaasatakse kolmandaid isikuid,
kelleks võib olla mh Seltsi liige.
66. Juhatuse koosolek kutsutakse kokku samuti Seltsi juhatuse 1/3 liikmete kirjalikul nõudmisel.
67. Juhatus on otsustusvõimeline, kui sellel koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetes.
Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad
kirjalikult kõik juhatuse liikmed.
68. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse
liikmete poolthäälteenamus.
69. Majandusaasta lõppedes koostab juhatus või tellib selle pädevalt isikult Seltsi
raamatupidamise aastaaruande ja kostab tegevusaruande seaduses sätestatud korras
ning head raamatupidamistava järgides.
70. Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kinnitamiseks kuue kuu jooksul, arvates
majandusaasta lõppemisest. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla
kõik juhatuse liikmed.
71. Juhatuse liikmed vastutavad juhatuse pädevusse kuuluvate otsuste vastuvõtmise
või vastuvõetus otsuste täitmata jätmisel Seltsile tekitatud varalise kahju
eest solidaarselt.
72. Juhatuse liikme vabastab vastutusest:
– tema poolt esitatud eriarvamus vastuvõetud otsuse kohta, mis on protokollitud;
73. Seltsi juhatuse esimehe ja liikme võib tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral
täitmata jätmise või muul mõjuval põhjusel.

VIII JÄRELVALVE TEOSTAMINE

74. Üldkoosolek teostab järelevalvet Seltsi juhatuse üle, kusjuures selle ülesande
täitmiseks võib üldkoosolek moodustada revisjonikomisjoni või määrata
audiitorkontrolli.
75. Revisjoni komisjoni liikmed valib üldkoosolek, kusjuures liikmed ei tohi olla
Seltsi juhatuse liikmed, raamatupidaja ega palgalised töötajad.
76. Juhatuse liikmed peavad võimaldama Seltsi kontrollorganil tutvuda kõigi
kontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma
kontrollimisel vajaliku teavet.
77. Seltsi kontrollorgan on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.

IX SELTSI VARA

78. Seltsi vara tekib tema liikmete liikmemaksudest, sihtotstarbelistest maksetest
ja muudest maksetest, Seltsi tegevusest saadavast tulust ja muudest laekumistest,
väljaannete kirjastamisest ja levitamisest saadud tulust, põhikirjalistest
eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest ja teenuste osutamisest.
79. Seltsi põhivara võib soetada, arendada või müüa üldkoosoleku poolt kinnitatud
Seltsi majandusaasta tegevussuundades ettenähtud tingimustel ja korras.
80. Selts vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.

X TEGEVUSE LÕPETAMINE

81. Seltsi tegevus lõpetatakse:
– Üldkoosoleku otsusega;
– Juhul kui Seltsi on jäänud vähem kui kaks liiget;
– Muudel seaduses ettenähtud juhtudel;
82. Seltsi tegevuse lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud
vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või esindatud liikmetest.
83. Seltsi tegevuse lõpetamine ja lõpetamise korral selle likvideerimine toimub seaduses
ettenähtud korras ja viisil. Seltsi likvideerijateks on üldkoosoleku poolt määratud isikud.
84. Seltsi lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle
avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

XI MUUD SÄTTED

85. Mittetulundusühing Muhu Jahiselts on asutatud määramata tähtajaks.
86. Põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud

Jõustunud oktoober 2019.