Mittetulundusühing Muhu Jahiselts

1. Üldsätted
1.1Mittetulundusühingu nimi on Muhu Jahiselts (edaspidi – Selts ).
1.2 Selts on eraõiguslik juriidiline isik ja lähtub oma tegevustes, käesolevast põhikirjast, Seltsi
kodukorrast, Mittetulundustühingute seadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja
õigusaktidest.
1.3. Seltsi asukoht on Piiri küla, Muhu vald
1.4. Seltsi liikmeskonna moodustavad põhikirja nõuetele vastavad ning juhatuse või muu
selleks pädeva organi poolt liikmeks vastuvõetud füüsilised isikud.

2. Seltsi eesmärk
2.1.Seltsi liikmete loodus- ja jahindushuvil põhineva ühistegevuse korraldamine lähtuvalt
jahieetika ja heade tavade põhimõttest.
2.2. Seltsi tegevuse valdkondadeks on:
2.2.1. jahipidamise organiseerimine ja korraldamine Seltsi hallataval jahipiirkondade territooriumil;
2.2.2. jahiulukivarude otstarbeka kasutamise tagamine;
2.2.3. jahinduse arendamine ja järjepidevuse tagamine;
2.2.4. jahiulukite hoolde ja kaitse korraldamine;
2.2.5. jahilaskespordi edendamine;
2.2.6. jahindusalaste koolituste ja kultuuriürituste korraldamine, selgitustöö tegemine
jahiulukite kaitse, taastootmise ning looduskaitse alal.

3. Seltsi liikmed , liikmeks vastuvõtmine ja väljaastumine
3.1. Seltsi liikmeteks võivad olla teovõimelised, vähemalt 16 aastased füüsilised isikud, kes
omavad kehtivat jahitunnistust, juhinduvad oma tegevuses Seltsi põhikirjast ja kodukorrast;
3.2. Seltsi liikmeks saamiseks peab soovija esitama:
3.2.1. vormikohase avalduse Seltsi juhatusele;
3.2.2. olema osalenud eelneval jahiaastal vähemalt 10 korral ühisjahtides ja tal peab olema
10 soovitajat Seltsi liikmete hulgast;
3.3. Seltsi juhatus vaatab avalduse läbi ja teeb otsuse hiljemalt kahe kuu jooksul, arvates
avalduse saamisest.
3.4. Liikmel on õigus omal soovil Seltsist välja astuda, teatades sellest kirjalikult Seltsi
juhatusele. Isik loetakse Seltsist lahkunuks avaldusele esitamisest arvetes järgnevast päevast.
Liikmest lahkunud isikul ei ole õigust jooksva aasta makstud liikmemaksu tagasiarvestusele.
3.5. Seltsi liige võidakse Seltsist välja arvata juhatuse otsuse alusel, kui liige:
3.5.1. ei ole kolme kuu jooksul arvates juhatuse poolt antud täiendavast tähtajast tasunud
iga-aastast liikmemaksu;
3.5.2. ei täida põhikirja ja kodukorra sätteid või on korduvalt jätnud täitmata juhatuse või
üldkoosoleku otsuseid.
3.5.3. piirab seltsi liikmetel põhjendamatult oma maadel jahipidamist.
3.5.4. põhjustab oma süülise tegevusega kahju seltsi tegevusele või mainele.
3.6. Isik loetakse Seltsist väljaarvatuks vastava otsuse tegemisele järgnevast päevast,
kusjuures väljaarvatud liikmel ei ole õigust jooksva aasta makstud liikmemaksu
tagasiarvestusele.
3.7. Liige kustutatakse Seltsi nimekirjast liikme surma korral. 3.8. Seltsi liikmel on õigus:
3.8.1. võtta osa kõikidest Seltsi poolt korraldatavatest üritustest;
3.8.2. pidada jahti Seltsi jahipiirkondades.
3.8.3. kasutada Seltsi rajatisi ja inventari juhatuse poolt kehtestatud tingimustel ja korras.
3.9. Seltsi liige on kohustatud:
3.9.1. järgima Seltsi põhikirja ja kodukorda, täitma juhatuse ja üldkoosoleku otsuseid;
3.9.2. tasuma õigeaegselt üldkoosoleku poolt määratud suuruses ja tähtajaks liikmemaksu ja teisi sihtotstarbelisi makseid;
3.9.3. järgima jahipidamisel jahieetikat ja distsipliini ;
3.9.4. hoidma heaperemehelikult Seltsi vara;
3.9.5. teatama juhatusele kirjalikku taasesitamist võimaldaval kujul oma kontaktandmete
muutumisest hiljemalt 1 kuu jooksul andmete muutumisest .

4. Seltsi juhtimine
4. Üldkoosolek
4.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek.
4.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.2.1. põhikirja muutmine;
4.2.2. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
4.2.3. juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine,
õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu
esindaja määramine;
4.2.4. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.2.5. Seltsi tegevuse lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
4.2.6. uue majandusaasta eelarve ja liikmemaksude suuruse kinnitamine;
4.2.7. revidendi (revidentide) valimine;
4.3. Juhatus kutsub kokku üldkoosoleku vähemalt kord aastas, hiljemalt 5 kuu jooksul peale
majandusaasta lõppemist. Üldkoosoleku kutse avaldatakse seltsi kodulehel ja saadetakse
Seltsi liikmete e-posti aadressile vähemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 1/2 Seltsi liikmetest. Kui
üldkoosolekule ei ilmunud nõutav arv liikmeid, tuleb üldkoosolek uuesti kokku kutsuda
vastavalt Mittetulundusühingute Seaduses ettenähtud tähtaegadel ja korras. Teist korda
kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline, sõltumata kokkutulnud liikmete arvust.
4.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul
osalenud Seltsi liikmetest.
4.6. Juhatuse esimehe, juhatuse liikmete ja revidendi või revidentide valimine toimub
lihthäälte enamusega salajasel valimisel.
4.6.1. Juhatuse liikmeks on valitud kandidaat, kes saab üle 10% üldkoosolekul osalenud
liikmete häältest. Kui juhatuse liikmekandidaate on rohkem kui seitse(7) siis juhatuse
liikmeteks osutuvad valituks seitse(7) enim hääli saanud kandidaati. Võrdsete tulemuste
korral alates 7ndast enim hääli saanud kandidaadist korraldatakse uus hääletusvoor võrdselt
hääli saanud kandidatide vahel. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.
4.7. Põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 koosolekul osalenud Seltsi liikmete nõusolek.
4.8. Seltsi eesmärkide muutmiseks peab üldkoosolekul olema 9/10 Seltsi liikmete nõusolek.

5. Juhatus
5.1. Seltsi igapäevast tegevust juhib ja Seltsi esindab juhatus, kuhu kuulub seitse liiget.
5.2. Juhatuse liikmed valib nende kirjalikul nõusolekul ametisse üldkoosolek viieks
aastaks.Juhatuse liikmed valivad endi seast juhatuse esimehe.
5.3. Iga juhatuse liikmel on õigus esindada Muhu jahiseltsi kõikide tehingute tegemisel.
5.4. Igapäevasest majandustegevusest erinevateks toiminguteks, sh. Seltsi kinnisasjade või
registrisse kantud vallasasjade võõrandamine või asjaõigusega koormamiseks, on vajalik
üldkoosoleku otsus.
5.5. Juhatuse pädevusse kuulub: 5.5.1. Seltsi
tegevuskavade ja jahinduskavade ettepanekute väljatöötamine ning selle täitmise
korraldamine;
5.5.2. Seltsi raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamise seadusele.
5.5.3. majandusaasta eelarve koostamine ja esitamine üldkoosolekule.
5.5.4. majandusaasta aruande koostamine ja esitamine üldkoosolekule;
5.5.5. kodukorra koostamine ja kinnitamine; 5.5.6.
jahiulukivarude arvestuse pidamine, nende arvukuse reguleerimine läbi jahikorralduse,
jahilubade väljastamine;
5.5.7. jahimaade halduslepingute sõlmimine;
5.5.8. kaasaaitamine seltsi liikmete jahikultuuri ja – eetika arendamisele;
5.6. Juhatuse koosolek:
5.6.1. juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte
harvemini, kui kord kolme kuu tagant.
5.6.2. Juhatuse koosolek kutsutakse kokku samuti Seltsi juhatuse 1/3 liikmete kirjalikul
nõudmisel.
5.6.3. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole juhatuse
liikmetest ning juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik kohal viibinud liikmete
poolthäälteenamus.
5.6.4. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt
hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.
5.7. Juhatuse liikmed vastutavad juhatuse pädevusse kuuluvate otsuste vastuvõtmise või
vastuvõetud otsuste täitmata jätmisel Seltsile tekitatud varalise kahju eest solidaarselt.
Juhatuse liikme vabastab vastutusest tema poolt esitatud eriarvamus vastuvõetud otsuse
kohta, mis on protokollitud.

6. Järelvalve
6.1. Üldkoosolek teostab järelevalvet Seltsi juhatuse üle. Selle täitmiseks moodustab
üldkoosolek revisjonikomisjoni ja valib selle liikmed, kes ei või olla Seltsi juhatuse liikmed,
Seltsi raamatupidaja ega palgalised töötajad.
6.2. Juhatuse liikmed peavad võimaldama Seltsi revisjonkomisjonil tutvuda kõigi kontrolli
läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma kontrollimisel vajaliku teavet ja selgitusi.
6.3. Seltsi revisjonkomisjon on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.

7. Seltsi vara
7.1. Seltsi vara tekib tema liikmete liikmemaksudest, sihtotstarbelistest maksetest ja
muudest laekumistest.
7.2. Seltsi põhivara võib soetada, arendada või müüa üldkoosoleku poolt kinnitatud Seltsi
majandusaasta tegevussuundades ettenähtud tingimustel ja korras.
7.3. Selts vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.

8. Tegevuse lõpetamine
8.1. Seltsi tegevus lõpetatakse:
8.1.1. Üldkoosoleku otsusega;
8.1.2.Juhul kui Seltsi on jäänud vähem kui kaks liiget;
8.1.3.Muudel seaduses ettenähtud juhtudel;
8.2. Seltsi tegevuse lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud
vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
8.3. Seltsi tegevuse lõpetamine ja lõpetamise korral selle likvideerimine toimub seaduses
ettenähtud korras ja viisil. Seltsi likvideerijateks on üldkoosoleku poolt määratud isikud.
8.4. Seltsi lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle
avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

9. Muud sätted
9.1. Mittetulundusühing Muhu Jahiselts on asutatud määramata tähtajaks.
9.2. Põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud Seltsi üldkoosoleku otsusega 14 Mai 2022.